Asagohan

Photo: Yoshida Tsukasa

 

Photo: Yasuhiro Chida

Bukatsudo, Yokohama, Japan
2018
Dance: asamicro
Sound: go taneda