Skip to content

Asagohan

  Photo: Yoshida Tsukasa

   

  Photo: Yasuhiro Chida

  Bukatsudo, Yokohama, Japan
  2018
  Dance: asamicro
  Sound: go taneda