Skip to content

Bandneon x Guiter x Installation

  Photo: etsuetsu

  Photo: Yasuhiro Chida

  Bar Aquavite, Nagano, Japan
  2015
  Guiter: Aki Ozawa, Bandneon: Kaori Ohkubo
  Stage design: Yasuhiro Chida